Išorinės reklamos derinimas

Išorinės reklamos projektus deriname visoje Lietuvoje.

Norint įrengti išorinę vaizdinę reklamą, reikia suderinti reklamos projektą su atitinkamo miesto ar rajono savivaldybėmis.

Turi būti pateikiami šie dokumentai:

 1. Paraišką išduoti leidimą įrengti iš¡orinę reklamą, kurioje nurodoma: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė — forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas ją turi); išorinės reklamos plotas, išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta, reklamos skleidimo laikotarpis; informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybų leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas; dokumento, patvirtinančio Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise; data ir numeris.
 2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.
 3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.
 4. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas). Projektą sudaro:
  4.1. aiškinamasis raštas;
  4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
  4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
  4.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir foto montažus);
  4.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
 5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą.
 6. Prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas (dviem egzemplioriais, o jeigu objektas, ant kurio planuojama įrengti reklamą, yra kultūros vertybių apsaugos zonoje – trim egzemplioriais). Pastaba dėl 2 punkto:
  Tuo atveju, kai keičiasi patalpų naudotojai, tačiau nesikeičia anksčiau teisėtai įrengtos iškabos dydis ir tvirtinimo vieta, butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimo dėl išorinės reklamos įrengimo galima nepateikti, nurodžius informaciją apie Savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą įrengti išorinę reklamą.

Svarbu: leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas tik sumokėjus, miesto ar rajono, savivaldybės nustatytą rinkliavos dydį.